Johda viisaasti: 10 vinkkiä toimivampaan esimiesviestintään

Johtamisella ja esimiestyöllä on valtava rooli työssä viihtymisessä, yhteisiin tavoitteisiin sitoutumisessa ja tuloksen tekemisessä. Johtaminen ja esimiestyö ovat mitä suurimmassa määrin viestintää, joten ei ole ihme, että suurimmassa osassa organisaatioita sisäinen viestintä on yksi suurimpia kehittämisen kohteita.

Tässä blogissa saat kymmenen vinkkiä, joilla voit kehittää esimiesviestintääsi, kommentoithan, jos olet eri mieltä!

1. Esimies kertoo organisaation ja työn tavoitteista ja vastuista.

Yksi tärkeimmistä esimiesviestinnän tehtävistä on varmistaa, että kaikki tiimin jäsenet tietävät organisaationsa ja työnsä strategian, arvot, tarkoituksen ja tavoitteet. Tämä ei onnistu vain yksisuuntaisella tiedottamisella, vaan keskustelemalla siitä, kuinka työntekijät itse nämä näkevät ja käsittävät. Monesti heillä on oman työnsä asiantuntijoina hyviä ajatuksia siitä, miten työtä voidaan tehostaa ja laatua parantaa yksinkertaisin keinoin. Työstään innostunut esimies on myös kiinnostunut toimialastaan ja seuraa aktiivisesti toimialansa kuulumisia. Hän kertoo ja keskustelee palavereissa toimialansa näkymistä ja mahdollisista uhkista sekä siitä, mitä se merkitsee organisaation ja sen työntekijöiden kannalta.

2. Esimies innostaa, motivoi ja antaa palautetta.

Innostava esimies on ennen kaikkea itse innostunut työstään. Hän tietää, miten motivoida omia joukkojaan eli mitkä ovat kunkin työntekijän motivaatiotekijät, sekä sisäiset että ulkoiset.

Motivoiva esimies asettaa tiimilleen konkreettisia ja realistisia tavoitteita ja välitavoitteita, mieluummin paljon pieniä kuin yhden suuren, ja varmistaa, että kaikki ymmärtävät tavoitteet samalla tavalla. Hän myös seuraa tuloksia ja antaa nopeasti kannustavaa ja toimintaan ja asioihin kohdistuvaa palautetta ja korjausehdotuksia.

Hyvä esimies elää kuten opettaa: hän osaa ottaa itsekin palautetta vastaan ilman puolusteluja tai voimakkaita tunnereaktioita. Hän on avoin uusille ajatuksille ja ymmärtää, että joskus on tärkeää pitää yhdessä hauskaa: yhteishenkeä on mukavaa nostattaa epävirallisissa tilaisuuksissa.

Motivoiva esimies asettaa tiimilleen konkreettisia ja realistisia tavoitteita ja välitavoitteita

3. Hyvä esimiesviestintä on kaksisuuntaista ja mahdollistaa kasvokkain viestinnän.

Se edellyttää, että esimies on läsnä työntekijöidensä arjessa ja antaa heille aikaansa. Se voi tarkoittaa esimerkiksi avoimien ovien tuntia joka viikko. Tiimistään kiinnostunut esimies myös kiertää työpaikallaan ja osallistuu spontaaneihin keskusteluihin käytävillä ja työpisteillä – ne ovat arvokkaita tietolähteitä puolin ja toisin.

4. Hyvä esimiesviestintä on suunnitelmallista.

Viestinnän vuosikalenteri auttaa esimiestä suunnittelemaan viestintäänsä: mitä vuoden mittaan tapahtuu ja mitä missäkin vaiheessa vuotta ja kuukautta viestitään ja missä kanavissa. Esimies myös tietää, mitä kanavia pitkin henkilöstön tavoittaa parhaiten.

5. Monipuolinen viestintäkanavien käyttö ja toisto lisäävät viestinnän tehoa.

Pelkkä viestin lähettäminen ei riitä, usein on paikallaan palavereissa ja keskusteluissa varmistaa, että asia on ymmärretty oikein.

Me olemme kaikki erilaisia. Jokainen tulkitsee viestintää omien kokemuksiensa ja tavoitteidensa kautta. Joskus väsymys, mielentila tai henkilökohtaisen elämän haasteet vaikuttavat viestien tulkintaan.

6. Taitava esimies osaa hyödyntää erilaisia vuorovaikutustyylejä ja tunneälyä.

Työstään ja ihmisistään kiinnostunut esimies tunnistaa oman ja muiden ihmisten viestintätyylit ja osaa hyödyntää niitä ongelmanratkaisussa. Kun esimies osaa mukauttaa omaa viestintätyyliään vastanottajan mukaan, vuorovaikutus helpottuu ja viestit menevät paremmin perille puolin ja toisin. Erilaisuus on rikkaus, ja taitava esimies osaa hyödyntää erilaisia viestintä- ja vuorovaikutustyylejä myös mahdollisimman hyvin toimivan ryhmän muodostamisessa.

Esimiehellä tulee olla myös tunneälyä; kykyä lukea omia ja toisen tunteita ja mukauttaa omaa viestintäänsä toisen sanattoman viestinnän pohjalta. Hän tunnistaa myös työntekijöidensä työhön vaikuttavat ongelmat ja alisuoriutumisen ja pystyy puuttumaan niihin hyvissä ajoin viestinnän keinoin.

Taitava esimies osaa hyödyntää erilaisia viestintä- ja vuorovaikutustyylejä ryhmän muodostamisessa

7. Empaattinen esimies osaa asettaa itsensä työntekijänsä saappaisiin ja nähdä myös hänen näkökantansa asioihin.

Empaattinen esimies osaa kohdata toisen tämän ajattelusta käsin ja miettiä, mikä toiselle on tärkeää. Empatia ja toisen saappaisiin asettuminen edellyttävät kuuntelemisen ja katsomisen taitoa: että esimies on aidosti omana itsenään ja sataprosenttisesti läsnä keskustelutilanteissa ja kannustaa avoimeen viestintään sanoillaan ja eleillään.

Aitous ja empatia näkyvät kehonkielessä eli sanattomassa viestinnässä, joten ole tarkkana, miten ilmaiset itseäsi: katsotko suoraan kohti, onko kehonkielesi avoin ja kuunteleva, nyökytteletkö ja osaatko kysyä oikeita kysymyksiä?

8. Johdonmukainen ja selkeä viestintä edellyttävät, että esimies tietää, mitä tietoa työntekijät tarvitsevat.

Taitava esimies tietää, mikä on tiedotettavan asian ”pihvi”, jolla on merkitystä hänen työntekijöilleen. Kaikkea johtotason yläpilveä ei tarvitse viedä tiimipalaveriin, vaan esimies päättää, mikä tieto on työntekijän kannalta oleellista.

Esimiehen tulisi myös seurata viestinnän onnistumista: saavatko työntekijät oikeanlaisia viestejä oikeaan aikaan ja ymmärretäänkö ne myös oikein?

9. Avoin viestintäkulttuuri edistää yhteenkuuluvuutta ja hyvää työpaikkahenkeä.

Avoin viestintäkulttuuri edellyttää tavoitettavuuden lisäksi sitä, että asioista pitää kertoa kaikille yhtä aikaa ilman kuppikuntia. Toisinaan keskeneräisistä asioista ei voi tiedottaa. Silloin on hyvä kertoa, miksi ei ja milloin tietoa on saatavilla.

Tietotyhjiötä ei ole, vaan me ihmiset tykkäämme korvata puuttuvan tiedon arvuuttelulla ja huhuilla. Ne muuttuvat helposti työyhteisössä kiertäessään totuuksiksi.

10. Muutosviestinnässä pitää huomioida myös tunteet ja muutoksen perustelut.

Muutos on usein pelottava asia henkilöstölle, koska se voi tarkoittaa työtehtävien muutosta, vähenemistä tai jopa loppumista. Muutospelko voi olla ihan järkevääkin: harva hyppää laiturilta pää edellä tuntemattomaan veteen!

Esimiehen tulisi muutostilanteessa luoda ymmärrystä muutoksen tarpeesta. Jos muutosvastarinta on kovaa, järkevä esimies etsii vastustuksen perussyyt: mitkä asiat henkilökuntaa huolestuttavat ja pyrittävä vastamaan heidän huolenaiheisiinsa.

Työntekijöitä mietityttää eniten, mitä muutos hänen kannaltaan merkitsee. Reaktiot muutokseen voivat olla hyvinkin tunnepitoisia ja muutosvastarinta kovaa. Muutos koetaan usein mielekkäämmäksi, kun siihen saa itse vaikuttaa. Siksi työntekijöille tulisikin muutostilanteessa antaa vastuuta ja osallistaa heitä muutokseen. Esimies voi auttaa myös muutoksen tuoman surutyön käsittelemisessä.

Tässä otantaa Esimiesviestinnän tehopäivä -koulutuksesta: