Tiiminvetäjien tehovalmennus
(2 pv) 22-23.05.2019

22.-23.05.2019 Hotel Haven, Helsinki. Koulutuksen järjestää Ratekoulutus

Ilmoittaudu kauttamme. Saat ilmoittautumisen jälkeen heti arvokkaan e- kirjan lahjaksi!

Koulutuksessa perehdytään tiiminvetäjän vastuuseen ja tehtäviin sekä paneudutaan tiimitoiminnan monipuoliseen kehittämiseen.

Koulutuksen avulla kartutat osaa­mistasi tiiminvetäjänä ja saat kattavan kuvan tiimitoiminnan hyödyistä ja sen tavoitteista.

Käymme systemaattisesti läpi tiimiorganisaation rakentamisen vaiheet sekä tiiminvetäjän rooliin ja vastuisiin liittyviä näkökulmia ja haasteita.

Hyödyt osallistujalle
- Kehität johtamistaitojasi ja vaikuttavuuttasi tiiminvetäjänä
- Tunnistat tiimisi vahvuudet ja osaat hyödyntää sen potentiaalia
- Osaat viestiä tiimin jäsenen vastuista ja haastaa tiimiäsi kehittymään
- Tunnistat tiimin kehitysvaiheet ja niiden johtamisen erityispiirteet
- Ymmärrät yhteistyön ja tiimityön dynamiikkaa
- Ymmärrät miten voit turvata oman jaksamisesi ja kehittymisesi tiiminvetäjänä.

Kenelle?
Koulutus on tarkoi­tettu tiimin­ve­tä­jille toimia­lasta riip­pu­matta. Valmennus sopii erin­omai­sesti myös johdolle ja niille asian­tun­ti­joille, joiden tehtävänä on kehittää tiimior­ga­ni­saation toimintaa.

Kouluttajina

Tutkimusjohtaja Tommi Lindholm.
Tommilla on koke­musta analyyt­ti­sista, kansain­vä­li­sistä sekä stra­te­gi­sesti painot­tu­neista asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä ICT-teol­li­suuden, pank­ki­sek­torin sekä liik­keen­johdon konsul­toinnin parista. Tommilla on koke­musta myös yrit­täjänä toimi­mi­sesta sekä kasvu­yri­tysten spar­raa­mi­sesta. Tutkimusjohtajana Tommin vastuu­alueena on vankan tutki­mus­pohjan ajan­ta­salla pitä­minen sekä koulu­tusten suun­nittelu ja toteut­ta­minen.Osaa­mi­sa­lueet: Orga­ni­saa­tio­teoria, yhteistyö, kiireen ja stressin hallinta, yhtei­söl­liset tekno­logiat, pelil­lis­tä­minen, jouk­kois­ta­minen, tiimityö, rahoitus, star­tupit, johta­mis­jär­jes­telmät, liike­toi­min­ta­mallit, kehi­tys­kes­kus­telut, MI/?B

Yrityskouluttaja Annina Eklund on valmis­tunut diplomi-insi­nöö­riksi Aalto-yliopis­tosta. Hänen opin­tonsa painot­tuivat tekniikan lisäksi tuotan­to­ta­louteen, työp­sy­ko­lo­giaan ja johta­miseen. Anni­nalla on koke­musta tekno­logia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä. Koulut­tajana hän on kiin­nos­tunut erityi­sesti työhy­vin­voinnin, itsensä johta­misen ja projek­tin­hal­linnan aihe­piireistä.

OHJELMA, Päivä 1

08:30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09:00 Mitä tiimitoiminnalla tavoitellaan?
- Tiimitoiminnan hyödyt
- Hyvän tiimin ominaisuudet
- Tiimiroolit ja erilaisen osaamisen hyödyntäminen
- Tiimin rakentamisen haasteet ja kustannukset
- Tiimisopimuksen laatiminen

10:15 Tauko

10:30 Tiiminvetäjän rooli ja tehtävät
- Mitä työnantaja ja tiimin jäsenet odottavat tiiminvetäjältä?
- Tiiminvetäjän identiteetti. Tekijä vai tiiminvetäjä?
- Tiiminvetäjän ja esimiehen välinen yhteistyö
- Tiiminvetäjästä tiimivalmentajaksi
- Tiimin onnistumisen edellytysten varmistaminen

11:15 Oman johtamisvoiman vahvistaminen
- Hyvän johtamisen kulmakivet
- Mistä tiimivetäjän johtamisvoima kumpuaa?
- Johtamistaidot ja johtamistyyli
- Johtamiseen käytettävissä oleva energia
- Rohkeus puuttua ja vaikuttaa

Harjoitus: Oman johtamistyylin arviointi

12:00 Lounas

13:00 Tiiminvetäjän vuorovaikutustaidot
- Johtaminen on viestintää
- Ihmisten erilaiset viestintätyylit
- Tehokkaan viestinnän perusteet
- Vaikuttava palautteen antaminen

14:30 Kahvi

14:45 Mitä tiiminvetäjä voi edellyttää tiimin jäseneltä?
- Työnantajan oikeudet tiiminvetäjän näkökulmasta
- Tiimin jäsenen vastuu muita tiimin jäseniä kohtaan
- Tiimin jäsenen vastuu itseä kohtaan
- Tiimityötaitojen kehittäminen tiimissä
- Jämäkkä puuttumisprosessi tiiminvetäjän näkökulmasta
Case -harjoitus: Haastavan johtamistilanteen ratkaiseminen

15:45 Yhteenveto päivän teemoista

16:00 Ensimmäisen päivän valmennus päättyy

OHJELMA, Päivä 2

08:30 Aamukahvi

09:00 Yhteistyön dynamiikka
- Tiimiajattelun taustaa
- Yhteistyö vs. kilpailu
- Wall Street -peli vai Yhteisö -peli

10:15 Tauko

10:30 Kollektiivinen älykkyys
- Kollektiivinen älykkyys tiimityössä
- Hiljainen tieto
- Huipputiimin ominaisuuksia
- Sosiaaliset taidot ja niiden huomioiminen tiimin rakentamisessa

11:45 Tiimiytymisen vaiheet
- Tiimin kehitysvaiheet
- Huipputiimi vai valetiimi?
- Tiimivalmentajan työ eri kehitysvaiheissa

12:00 Lounas

13:00 Itsensä johtaminen
- Itsensä johtamisen haasteet
- Quantified Self
- Omien vahvuuksien tunnistaminen
- Aivot ja stressi
- Tunteiden hallinnan vaihtoehtoja

14:15 Kahvi

14:30 Kiireen kirous ja ajankäytön hallinta
- Kiireilytesti
- Oman työkiireen pohdiskelua. Kissa vai päästäinen?
- Tehosta työtapojasi ja kaappaa aikaa itsellesi
- Miten saan hyvät päätökset elämään arjessa?

15:30 Loppukeskustelu

16:00 Tilaisuus päättyy

---------------

Koulutuspaikka:
Hotel Haven, Unioninkatu 17, 00130 Helsinki

Ajankohta:
22.-23.5.2019

Hinta:
1 290 euroa /hlö + alv 24 %. Sisältää koulutusmateriaalin, lounaat ja kahvitarjoilut.
Lisäksi hintaan sisältyy kirja Taitava tiimivalmentaja.

Alennushinta ryhmille:
Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta. pauli.vuorio@powercompetence.fi

Ilmoittautumisen peruutusehdot:
Peruutus on ilmoitettava viimeistään 14 vuorokautta ennen koulutustilaisuuden alkua. Myöhemmin tehtävistä peruutuksista veloitetaan 50 % koulutustilaisuuden hinnasta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitetaan koko koulutustilaisuuden hinta. Esteen sattuessa koulutuspaikan voi luovuttaa toiselle samassa organisaatiossa työskentelevälle henkilölle.

ILMOITTAUTUMINEN (Toimi heti - paikkoja rajoitetusti!)

Henkilöä
Yritys
Y-tunnus
Nimi
Osoite
Postinumero ja -toimipaikka
Sähköpostiosoite
Puhelin
Titteli
OVT Verkkolaskutusosoite
Osallistuvat henkilöt / lisätiedot